Judging:  Ballet

ballet small

 

  Hier ziet ueen voorbeeld van een scoreblad zoals de juryleden dat hebben. Hetkanverschillen afhankelijk vandeorganisator, maarhet idee isaltijd hetzelfde. U kunt bovenaan de naam en hetjaarvoordeze wedstrijdte zien. De pilotennaam isbovenaan de pagina, maar werdafgesnedenin dit voorbeeld.Dan is er eenplek waar het jurylidzijn naam(of het nummer) kan invullen. We moetenachterafweten van wie dit wedstrijdformulier is, voor het geval er iets mis gaatof iets wat meer uitleg behoeft. Individuelescores van dejuryledenworden nooitin het openbaargetoond. Dit is om tevoorkomen datjuryledenwordtgevraagd overscoresen het starten vaneindelozeen nuttelozebetwistingen.

  U kunttwee lijstenzienmettricks.Vlak voor zijnroutinebegint,moeteen piloot aan de field director meldenwelkelijsthijzal vliegen(A of B). De piloot kaner ook voor kiezenom tweetricksuit die lijst te vervangen door andere. De field directorzal dande juryledenhierover informeren.Zij nemen notavande namen van devervangendetricks, zodat de jureringcorrect is.

  Aan de rechterkantzie je4kolommenmetde mogelijkescores voor elketrick. Het isgeen regel, maar het helpt omje score te noteren op 3mogelijke manieren: links, middenof rechtsinde gepastekolom. Als je achteraf scores wil/moet vergelijken is het gemakkelijk omte onthouden waar jeeentrickscoorde. Je kunt bv "GOOD" geven, maar denken het aan de lage kant van die score is, dicht bij AVERAGE.Ofhet kan"GOOD" zijn enslechtseen kleine detailvan dit ofdat verwijderd van EXCELLENT.Dus nogmaals, het is niet eenregel, het is ook goed bent als je de score gewoon in het midden aanduid.Het is gewoon eending dat komtmet ervaring;-)

  Je moet zeergeconcentreerdte zijnom te volgenwaarde pilotisinzijn lijst. Omdat er geen IN of OUTwordengeroepenen de muziek isnogal luid staat (dat is goed voor de show enpiloot), moet ualert zijn opwatde pilootdoet.Noteerje scoreonmiddellijkenkijk direct terug naar devliegerdevolgendetrick kanheel dicht na de vorige komen!Wanneer u eentrickmist, geen paniek! Wanneer hetballet gedaan is heb je tweeandere juryleden die u kunt raadplegenen eventueel hunscorevoorde gemistetrick overnemen. De meestepilotenvragen de field directoromde tricks af te roepen op verzoek. De field directoris altijddicht bijde piloot, duseen korte"next?" of"next!" zal altijdeen teken zijn datdevolgende trickin de lijst er aan komt.Net als alles in jureren, het is iets datverbetertwanneer jeeen paarwedstrijdenhebben gedaan.

  Aan deonderkant vanhet wedstrijdformulierzie je deplek voor de"stylescore". Zodra hetballetafgelopen is(zezeggenOUT of steken hun hand op of iets dergelijks) of lopen over tijd (de field director meld dit aan de juryleden), kan u in gedachten het geheleballet overlopen.Geef daneenscorevan 0 tot 20voorchoreografie. Dit zijnpunten voorals hetballet een lust voor hetoog was,dicht bij/opdemuzieken eenalgemeen gevoel van"kunst". Het iseen persoonlijke zaak, dusscoort zeerverschillendvan het ene jurylid naar het andere.Gavoor je eigengevoel!Delaatstescoreis voorTechnisch/Riskding. Ook hier van 0 tot20.Hiergeef jehogere cijfersalsde pilootgoedetechnische vaardigheden toont en het grootste deel vanzijnballetmet een zekere'risico' deed. Het verschilis hier dateengoede pilootzijn trickszal vliegenin het midden vanhet windvenster, zaleenminderepiloot op veiligte spelenen meer de rand van het windvenster opzoeken. Dit is ook eenscorevoor watde pilootheeft gedaantussen zijnlijst-tricks, doet hijandere moeilijketricks ofvliegt hij alleenrechtehoeken enlijnen? Nogmaals,volg jegevoel overwatde pilot toonde met de vlieger. Scoreshiermoet normaaldichter bij elkaar liggen enkunnenzeer verschillend van dechoreo-score zijn.

  Hoe beoordelen de juryledende tricks? Het isongeveer hetzelfde alsmet de Verplichte Tricks, maarhier hoef je de beoordeling maar ineen van de viermogelijke kolommente zetten.Na een tijdje weet je al snelwaar een uitvoering van een trick thuishoort. In het begin van je jurycarriere kanjegebruik maken van eenvuistregelals volgt:

-Ikheb de trick niet gezien,erwas een pogingofniet, maar dekitecrashteof wat anders ging fout>>>puntenvan0tot 2>>>BAD

-Ik heb detrickgezien, maarINen/of OUTwarenhelemaal niet goed, dekitewasniet platinde rotaties, ofniet stabiel ofniet lang genoeg vastgehouden in depositie>>punten van 3 tot 5>>>AVERAGE

-Ik heb detrick gezien,INen OUTwaren goed genoeg, er waren3rotatiesen nogalvlak,aangehouden voorgenoegseconden...>>puntenuit6tot 8>>>>GOOD

-Ja man, IN en OUT konden niet beter, je had5rotatiesofvoormeer dan 2 secondenzeer stabiel gehouden>>>puntenvanaf9(ik heb 10 nog nooit gezien)>>>EXCELLENT

kortom: allesboven de 8is EXCELLENT.

  Het ideehierachter is datje nog steedsoordeeltmetpuntenvan 0 tot 10, dusoordelenis hetzelfde vooriederetrick die uziettijdens een wedstrijd.Het is wat jeopschrijftdateen beetjeverandert. Een jurylidheeft zich geenzorgen te maken overde moeilijkheidsgroepen ofals er eentweede poging was bij de Verplichte tricks. Gewoonscorentot 10endat is het.

  Dat gezegd zijnde, er is eending in de balletten dat moeilijker aan te leren is: het zien of ereen poging om eentrick te doen is geweest of niet.Ineenballetis erniet zoiets alseentweede poging. Als u uw trick mist, dat is dan pechen je moet verder gaan, piloot! Nee,de meeste van henproberen om detricknog een keer te doen(soms tot4pogingen!) En dat isniet goed voorhunchoreografie enverliezen zesynchroniteit met demuziek.Er waseen tijd waarinde juryleden overlegdenna elkeballet om te zien of ze wat gemist hadden zoals een "tweede poging" ente zien wat andere juryleden scoordenvoordit en dat. In de loop derjaren hebben we ontdekt datde meeste pilotenniet te vinden waren voor het idee van overleg en dat is maar juist ook. Sindseen paar jaar kijken we niet naar elkaarsscorebladtenzij er een goedereden voor is(trick niet gezien ofdergelijke). Wat we wel doensoms, alser nieuwe juryleden zijn, is overleggennade eerste piloot. Dit om te zien ofmarkeringenindejuiste plaatsworden genoteerd en enigszinsop dezelfde hoogtealsdeanderen. Ook kaneen schaduw jurylid alle juryleden raadplegenna elk ballet. Hij/zij is dan aan het lerenen vergelijken is dan een goedemanier om te lerenals je nog heel goed weet watje hebt gezienhebt.Alspilootnummer5 aan het vliegen is kan ik me nauwelijks nog herinneren welke tricks pilootnummer één allemaal deed en welke score die hadden.

  Datvatalles samen wat erte weten valt over het jureren in Tricksparty! Alsu meer vragen heeft, gebruik dan de contact paginaop dezewebsiteof vraag het tijdenseenwedstrijddag. Wezullen nog pagina's hier zetten metoefenmateriaalvoorwould-be juryledenen alwie wil leren. Er zal ook nog eenmeertechnischepagina komen over hoe descoresoptelleninde totaalscore, maardatisnietvanveel belang voor de juryleden, al is het wel goed omdeze dingen te weten, zowel voor de piloten als de juryleden.

 

   
© Tricksparty